Política de privacitat

MEINSA SISTEMES, S.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

C.I.F.: B60841202
Domicili: C/ GIRONA, 63 – (08009) BARCELONA
Telèfon: 934517036
Correu electrònic: info@meinsa.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES
Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzats amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Interès legítim de la Societat per a atendre els requeriments d’informació a través de la web. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Interès legítim de la Societat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Finalitat del tractament Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

DESTINATARIS DE LES DADES
Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, és necessari que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t’oferim (Encarregats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS DELS USUARIS
L’usuari té dret a:
• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
• Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
• Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, i en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
• Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuressin de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
• Dret a retirar el consentiment prestat.
• Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

L’Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES
Les dades personals seran facilitats pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en tal caso El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT
El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts.

La relació entre l’Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.